Bærekraft hos Dissimilis

Selv om vi ikke er juridisk forpliktet til å oppfylle FNs bærekraftsmål, ser vi det som en viktig retningslinje for vårt arbeid mot en mer inkluderende og bærekraftig fremtid. Vi anerkjenner at vi fortsatt har en vei å gå, men vi er bestemt på å strekke oss etter disse målene og bidra på vår måte. Ved å identifisere områder der vi allerede bidrar til å oppfylle målene, og samtidig se på hvor vi kan forbedre oss ytterligere, ønsker vi å være transparente om våre ambisjoner og innsats.

Mål 3: God helse og livskvalitet

Mål 3

Dissimilis arbeider målrettet for å forbedre livskvaliteten til våre deltakere gjennom vårt engasjement for kultur og deltakelse. Selv om vi ikke direkte treffer på delmålene under mål 3, har vårt arbeid en indirekte positiv innvirkning på helse og livskvalitet. Studier har vist at deltakelse i kulturelle aktiviteter kan ha en positiv effekt på mental helse og trivsel, noe som er en sentral del av vårt oppdrag

Mål 4: God utdanning

Mål 4

Dissimilis erkjenner betydningen av å utvikle kompetanse blant våre deltakere, spesielt innenfor kreative fag og kultur. Gjennom våre programmer og aktiviteter søker vi å styrke deltakernes ferdigheter og muligheter for sysselsetting og entreprenørskap. Vi arbeider aktivt med å tilby relevante opplæringsmuligheter som bidrar til å oppfylle målene for bærekraftig utvikling.

Mål 10: Mindre ulikhet

Mål 10

Dissimilis fremmer inkludering og sosial rettferdighet i samfunnet. Vi tror på å myndiggjøre alle, uavhengig av bakgrunn eller status, og å skape et samfunn som verdsetter mangfold og like muligheter. Gjennom vårt arbeid med kultur og deltakelse ønsker vi å skape et inkluderende miljø der alle føler seg velkomne og verdsatt.

Mål 16: Fred, rettferdighet og velfungerende instutisjoner

Mål 16

Selv om vårt fokus primært er på kultur og deltakelse, anerkjenner Dissimilis viktigheten av å utvikle effektive og åpne institusjoner på alle nivåer. Vi tror på viktigheten av å styrke demokratiske prinsipper og rettferdighet i samfunnet, og vi jobber kontinuerlig for å bidra til å oppnå dette målet gjennom våre programmer og partnerskap. Demokratiske prinsipper er idealet for de kunstneriske prosessene i Dissimilis.

Mål 17: Samarbeid for å nå målene

Mål 17

Vi anerkjenner etablering av bærekraftige partnerskap som en nøkkelkomponent i vårt arbeid for inkludering og bærekraft. Selv om vi ikke har fokusert mye på dette tidligere, ønsker vi fremover å prioritere dette området mer. Vi samarbeider med offentlige, private og sivile aktører for å bygge sterke og bærekraftige partnerskap som kan bidra til å oppnå våre felles mål. Med tanke på vårt tette samarbeid med kommuner, som ofte har bærekraft som et sentralt fokusområde, ser vi spesielt potensialet for å utvikle slike partnerskap.

Veien blir til...

I Dissimilis søker vi å berike det kulturelle samfunnet for alle gjennom en varm og inkluderende tilnærming, med respekt for hver enkelt, fokus på kunstnerisk kvalitet, ettertanke og aktiv deltakelse med glede. Vi forstår at veien til bærekraft er fylt med utfordringer, men vi tror på kraften i fellesskapet og samarbeidet. Sammen ønsker vi å ta små, men meningsfulle skritt mot en bedre fremtid, gjennom åpenhet, ærlighet og handling.

CRPD og Dissimilis: En integrert tilnærming til helse og rettigheter

Hvordan jobber vi med CRPD?

Dissimilis jobber aktivt for å fremme inkludering og deltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelser gjennom kulturelle aktiviteter. Dette arbeidet er tett knyttet til FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD), som legger vekt på like muligheter og inkludering i alle samfunnsområder.

  • Fremme helse

    Våre aktiviteter bidrar til økt sosial inkludering og psykisk velvære.

  • Styrke rettigheter

    Vi jobber for å bryte ned barrierer og sikre like muligheter for kulturell deltakelse.

  • Bærekraftig samfunn

    Ved å inkludere mennesker med funksjonsnedsettelser i kulturlivet, bidrar vi til et mer inkluderende og rettferdig samfunn.